Bemiddelingscontract

over de verkoop van een gebruikt onroerend goed
 
 

 - zal hieronder als “opdrachtgever” worden genoemd-

en

ECLESS S.B.T. İnş. Ltd. Şti.
Çeşmeli mah. Plaj cad. Liparis 3 Tatil Sitesi
I blok No.33-34 Erdemli/Mersin/Turkije

-zal hieronder als “bemiddelaar” worden genoemd-


wordt de volgende verkoopovereenkomst voor onroerend goed gesloten:

§ 1 Te verkopen onroerend goed

Het voorwerp van het contract is het volgende voorwerp:

Inbegrip van de volledige woninginrichting (meubels, huishoudelijke artikelen, elektrische apparaten, etc.).

Zie de bijgevoegde inventarislijst.

Het onroerend goed van de overeenkomst moet worden verkocht, waarbij de hoogst mogelijke prijs moet worden bereikt:

Een minimum verkoopprijs van

§ 2 Exclusief bemiddelaar/Looptijd

De bemiddelaar heeft de exclusieve verkooprechten voor het onroerend goed. Deze overeenkomst blijft van kracht gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van ondertekening door de opdrachtgever.

Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever niet het recht om andere bemiddelaars te mandateren om het eigendom te verkopen.

De overeenkomst wordt telkens met drie maanden verlengd, indien zij niet schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Begin contract +12 maanden

§ 3 Procedure

De bemiddelaar zal de werkopdracht, die hij alleen heeft gekregen, behandelen door de benodigde zorg en nauwkeurigheid te verlenen passend bij de presentatie van het onroerend goed.

§ 4 Documenten en gegevens

(1) De opdrachtgever bevestigt dat het hierboven genoemde onroerend goed zijn enige bezitter is. De opdrachtgever verklaart bovendien dat het hierboven genoemde onroerend goed vrij is verklaard van hypotheken, borgstellingsrechten van het onroerend goed, belastingen, onkosten, schulden en andere verplichtingen.

(2) De opdrachtgever dient de bemiddelaar, ten einde de werkopdracht ten uitvoer te laten komen, alle benodigde documenten kostenloos te verstrekken. Deze dient de benodigde gegevens, inclusief de wijzigingen die betreffende het onroerend goed van belang zijn, volledig, correct en op een actuele wijze te verstrekken.

§ 5 Commissie

(1) De commissie zal verdiend en betaald worden gelijktijdig met het afsluiten van de Koopovereenkomst. Deze overeenkomst is ook geldig indien het onroerend goed is gekocht door een levenspartner, familie- of gezinslid of indien de onderhandelingen namens een bedrijf, medefirmant of iemand die zijn privileges heeft verleend, zijn gedaan.

(2) De opdrachtgever komt met het agentschap een commissie overeen van

§ 6 Compensatie van de kosten

Alle kosten betrekking hebbende op de presentatie, advertentie, publicatie, verzendkosten, kopiëren, enz. zullen voor rekening van de bemiddelaar zijn.

Hetzelfde geldt, indien de bemiddelingsdiensten binnen deze overeenkomsttermijn geen succes hebben gehad.

§ 7 Aanvullende overeenkomsten aanvullingen en wijzigingen scheidingsclosule

De bepalingen van dit contract zijn ook van overeenkomstige toepassing op gedeeltelijk eigendom,een residentieel bouwrecht en een gedeeltelijk bouwrecht terzijde inhoud en het doel van individuele bepalingen anders aangegeven.

Stilzwijgende mondelinge of schriftelijke afspraken worden niet getroffen .
Wijzigen of aanvullingen op dit contract moet schriftelijk gebeuren. Dit geld ook voor een opheffing van een clausule.

Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de rest van het contract aan.

§ 8 Plaats van jurisdictie

Bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit dit contract is de hoofdzetel van ECLESS S.B.T. İNŞAAT LTD. ŞTİ.

§ 9 Slotbepalingen

Indien individuele bepalingenvan deze overeenkomst nietig zijn of worden ,blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.
De partijen verplichten zich in dit geval een wettelijk effectieve regeling die zo dicht mogelijk bij het economische doel van de ineffectieve clausule komt te overeen komen .
Hetzelfde geldt in het geval van een maas in de wet die moet worden gereguleerd .
Mondelinge neven overeenkomsten bestaan niet.

Wijzigen in dit contract vereisen de schriftelijke vorm.
Dit geldt ook voor de overeenkomst tot wijziging van de schriftelijke vorm..
Mondelinge neven overeenkomsten bestaan niet.

Met mijn handtekening erken ik zonder voorbehoud dit contract en de bijlagen de bovengenoemde voorwaarden en overeenkomsten.
Ik bevestig de juistheid van mijn informatie in dit contract en in het gegevens invoer formulier.

Ik ga akkoord met de opslag van mijn gegevens.